Διδάσκαλοι

[Τ.Ε., Α΄,77], [Γεδεών, ΕΑ, Κων/πολεως, ΛΑ΄Γ΄τεύχος], [Ξενοφάνη Β΄ τεύχος Η΄,σ. 345-347]