Διδάσκαλοι

1817
1818
(ιερομόναχος), 1817-1818, [Τ.Ε., Α΄,76], [κατάλογος συνδρομητών Φαρμακοποιΐας Διονυσίου Πύρρου του Θεσσαλού, Κων/πολη, 1818, σ.259]