Διδάσκαλοι

1743
1752
εφημέριος,1743–1752, [Ευλόγιος Κουρίλας εν «Θρακικοίς» 1935, 8ος , σ. ια΄] [ΝΕ. 1915 ΙΒ΄, 369].