Διδάσκαλοι

δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα. [Γεδεών ΕΑ 1916 Λς ' 162].