Διδάσκαλοι

1789
1789- (ίσως μέχρι 1797), [Τ.Ε,Α΄,40], [ΕΕΒΣ, τομ.ΣΤ΄,1928, σ.244]