Διδάσκαλοι

1763
1763- , κοινός και ελληνικός διδάσκαλος , (250 γρ.)