Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Εις άπασαν την Λογικήν Πραγματείαν.
Λογική
1745
1745
Άγνωστος
21x16
φφ. 369 (95 άγραφα)
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1150
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134