Χειρόγραφα

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις συνοπτική της όλης συλλογιστικής πραγματείας.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
22x17
φφ. 300
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1146
Δεν αναφέρονται
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1134