ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινή σχολή Σαράντα Εκκλησιών1
Σαράντα Εκκλησίες
Στο α’ τέταρτο του 19ου αιώνα [Τ.Ε., Α΄, 72].
(1)Δεν είναι σαφές αν η κοινή σχολή Σαράντα Εκκλησιών και η ελληνική σχολή Σαράντα Εκκλησιών συνιστούσαν μια σχολή που αργότερα μετασχηματίστηκε σε αστική σχολή. Εδώ κάθε σχολή καταγράφεται ως ξεχωριστή σχολή. Απαιτείται να συμβουλευτεί κανείς και τις άλλες σχολές Σαράντα Εκκλησιών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.