ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Καλλιπόλεως.
Καλλίπολη.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.