ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Κοινό σχολείο Κιίκ
Κιίκ - Ανδριανούπολη
Ο μισθός διδασκάλων πληρωνόταν από την σχολή Ανδριανουπόλεως. [Τ.Ε., Α΄, 61].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.