ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Λύκειο Παρισιού.
Παρίσι, οδός Duest 5 [Κοραής, Ιερατικός Συνέκδημος Μελίτη,1831,σ.31].
1830
Lasteyrie, με Έλληνες επιμελητές.
Ορφανοί Έλληνες
Δίδακτρα 1000-1200 φράγκα. Καρπούς έσχε χρηστούς το Σχολείον [Ελληνικά ς΄, σ. 183 εξ.].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.