ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Ιδιωτικό (1).
Τεργέστη1
Απρίλιος 1817.
Χήρα Αικατερίνη Τζίτζου.
(1)Στην Τεργέστη το 1815 φοιτούσαν στις σχολές ή κατ'ιδίαν 47 κορίτσια 6–14 ετών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.