ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Παροικίας Σουλινά1.
Σουλινάς.
Η παροικία ιδρύθηκε στο τέλος του 18ου αιώνα [Τ.Ε. , Β΄,413] .

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.