ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Κοσνεβίου
Κισνέβιον
1891 (ανασύσταση)
Ζαχαρίας Σπερμιώτης (1817-1821)

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.