ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Θεοδοσίας
Θεοδοσία (Καφά)
Μέσα του ΙΗ΄ αιώνα
Νικηφόρος
Παρθένιος ο Μεταξόπουλος

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.