ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολείο Πρεσλάβας
Πρεσλάβα
Γεώργιος [Γεδεών ΕΑ. 1815, σ. 70-2]

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.