ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Δημόσιο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη.
1852 [Τ.Ε., Α΄, 116, σημ. 1], [ΠΛΕΕ, Χατζηιωάννου Ε΄, σ. 145].
(1) Το παρθεναγωγείο αναφέρεται ως ανώτερο από τον Ευαγγελίδη [Τ.Ε., Α΄, 116, σημ. 1].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.