ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Σωζουπόλεως
Σωζούπολη
1896 [Τ.Ε, Α΄,77,σημ.1], [Γεδεών,ΠΛΕΕ, τομ.Ε΄,σ.62].
Δ.Σχολάριος, μητροπολίτης Σωζουπόλεως (1852-1858), 1873, Δωρεά για την ίδρυση του Παρθεναγωγείου [Τ.Ε, Α΄,77,σημ.1].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.