ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παρθεναγωγείο Σηλυβρίας
Σηλυβρία
1859, οικοδομήθηκε το Παρθεναγωγείο [Τ.Ε, Α΄,76].
(1) Η σχολή είχε βιβλιοθήκη [Τ.Ε, Α΄,76].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.