ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ιερατική σχολή Σηλυβρίας1.
Σηλυβρία.
(1) Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι οικοδομήθηκαν κοινή, ελληνική και ιερατική σχολή. Οι σχολές καταγράφηκαν ως ξεχωριστές σχολές και όλες οι πληροφορίες καταχωρήθηκαν στα πεδία της ελληνικής σχολής Σηλυβρίας. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την σχέση των σχολών.

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.