ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Ελληνική Σχολή Σηλυβρίας1.
Σηλυβρία.
στα μέσα του 1799.
Γεώργιος, πρώτος διδάσκαλος. Μανουήλ Δημητρίου, 1807-1810, συνδιδάσκαλος του Γεωργίου, [Τ.Ε, Α΄,76], [Μυστακίδης, «Εβδομάδα», 1886, σ.463]. Ευγένιος, (ιερομόναχος), 1817-1818, [Τ.Ε., Α΄,76], [κατάλογος συνδρομητών Φαρμακοποιΐας Διονυσίου Πύρρου του Θεσσαλού, Κων/πολη, 1818, σ.259].
Η σχολή ιδρύθηκε με δαπάνες του μητροπολίτη Καλλίνικου, [Τ.Ε., Α΄,75-76]. Ο μισθός των εκάστοτε δύο διδασκάλων πληρωνόταν από τους τόκους κεφαλαίου 4695 γροσίων, [Τ.Ε., Α΄,76]. Αλέξανδρος Μουρούζης, (ηγεμόνας Βλαχίας), Δωρεά 100 γρ. ετησίως, [Τ.Ε., Α΄,76]. Ο πατριάρχης Νεόφυτος Ζ΄ παρεχώρησε με σιγίλλιο στην συντεχνία των Γουναράδων την διαχείριση της περιουσίας της σχολής, [Τ.Ε., Α΄,76].
Το 1799 οικοδομήθηκε κοινή, ελληνική και ιερατική σχολή, [Τ.Ε., Α΄,76]. 1849, οικοδόμηση νέου κτιρίου, [Τ.Ε., Α΄,76].
Ο Ευαγγελίδης αναφέρει ότι οικοδομήθηκαν κοινή, ελληνική και ιερατική σχολή. Οι σχολές καταγράφηκαν ως ξεχωριστές σχολές και όλες οι πληροφορίες καταχωρήθηκαν στα πεδία της ελληνικής σχολής Σηλυβρίας. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την σχέση των σχολών. Η σχολή ιδρύθηκε με την επιμέλεια και με δαπάνες του μητροπολίτη Καλλίνικου, [Τ.Ε., Α΄,76].
(1) Ο ηγεμόνας της Βλαχίας Αλέξανδρος Μαυρούζης κατοχύρωσε την σχολή με χρυσόβουλο, [Τ.Ε., Α΄,76].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.