ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Διδασκαλία Eντελής συστηματική απάσης της Eμπορικής Eπιστήμης (Ιάσιο, 1817)

pdf16

view

Εξώφυλλο
Ψευδότιτλος
 Προοίμιον
 Περιεχόμενα
 Εισαγωγή
 Προδιοίκησις
 Κεφ. Α'. Περί των διαφόρων τρόπων, καθ' ούς ενεργείται το εμπόριον
 1. Τι ήτον το εμπόριον κατά την πρώτην απλότητά του . Ανταλλακτικόν εμπόριον
 2. Πώς απεβλήθη το ανταλλακτικόν εμπόριον
 3.Εμπόριον των προϊόντων. Εις ποία περιστατικά κερδαίνει
 4. Εμπόριον των αποικιών
 5. Αιτία των κατοικήσεων των Ευρωπαίων εις ξένα μέρη του κόσμου
 6. Ότι το εμπόριον των αποικιών είναι ουσιωδέστατον
 7. Η πολιτεία, η τις έχει σημαντικόν εμπόριον των αποικιών, χρειάζεται μεγάλην δύμαμιν θαλάσσιον προς υπεράσπεσιν του
 8. ’νευ θαλασσίου δυνάμεως, η κατάσχεσις των αποικιών δεν είναι ασφαλής. Περιορισμός της γνώμης, ότι αι μεμακρυσμέναι αποικίαι αποσπώνται ευκόλως από της Μητροπόλεως
 9. Περί του εμπορίου των εργοχείρων. Πόσον είναι αναγκαίον δια πάντα τόπον
 10. Το εμπόριο των εργοχείρων αυξάνει πολύ την φιλοπονίαν του έθνους
 11. Κωλύμματα, εμποδίζοντα την γένεσιν και την πρόοδον των εργοχείρων
 12. Πόσον ενεργούσι τα τελώνια εις την πρόοδον των εργοχείρων. Απηγορευμένα πράγματα
 13. Αιτίαι αι οποίαι εξαιρέσεως συντελούσι προς αύξησιν του εμπορίου των προϊόντων : α'. εάν τόπος τις προάγει ανέργαστα προϊόντα, άπερ εργάζονται τα εργόχειρα
 23. Οι τεχνουργοί πρέπει να εργάζωνται με ειλικρίνειαν, και να μη απατώσι τους αγοραστάς των με πραγματείας ποταπάς
 24. Τα τεχνουργεία διαιρούνται, εις εργαζόμενα δια τας κοινάς χρείας, και εις εργαζόμενα δια την τρυφήν
 25. Περί του Διαμέσου εμπορίου
 26. Περί του παραγγελματικού εμπορίου [Commifsion]
 27. Τι εστί κυρίως το παραγγελματικόν εμπόριον
 28. Περί του προμηθεύτρου (προβιζιόν), ως αμοιβής της εκδουλεύσεως του Παραγγελλομένου (Κομμισσιοναίρου)
 29. Ευκολία, την οποίαν προξενεί το παραγγελματικόν εμπόριον εν γένει
 30. Το ουσιώδες του παραγγελματικού εμπορίου δια τας μεγάλας εμπορευομένας πόλεις
 31. Εις τας παραγγελίας της πωλήσεως σύρει ο Παραγγέλλων 2/3 της τιμής του φορτίου, όταν στέλλη την απόδειξιν
 32. Κίνδυνος, εις τον οποίον ημπορεί να εμπέση ο Παραγγελλόμενος : α'. εις παραγγελίας αγοράς
 34. Μεγάλαι φροντίδες εις τας παραγγελίας της αγοράς, διά τε τον Παραγγέλλοντα και δια τον Παραγγελλόμενον
 35. Ο Παραγγέλλων αναγκάζεται, εις την πώλησιν των πραγμάτων του εις ξένον τόπον, πολλάκις να αφίνηται εις τον Παραγγελλόμενόν του δια την δεδομένην πίστιν
 36. Περί του εκ τούτου γινομένου del credere (υπέρ του εμπιστεύειν) εις τους πραγματευτάς
 37. Αιτίαι, αι προξενούσαι την αργοπορίαν της πληρωμής των επι πίστει δοθέντων πραγμάτων
 38. Τι εστίν εμπόριον διαπεμπτικόν, ή διαβιβαστικόν
 39. Αρχή του διαπεμπτικού εμπορίου
 40. Παρεμπόδισις αυτού κατά τους μέσους καιρούς, εξόχως εις την Γερμανίαν, δια του δικαίου του ισχυροτέρου
 41. Δια της συστήσεως των τελωνίων, και του δικαίου της εκφορτίσεως
 42. Αμοιβή δια τον κόπον του Διαπομπού
 43. Αναγκαία προσοχή εις την εκλογήν του Διαπομπού δια τους συχνούς δόλους
 44. Προβλήματα, πώς ημπορεί ο πραγματευτής να τους προλαμβάνη 
 45. Εμπόριον συντροφιών. Δια ποίας αιτίας γίνεται : α'. δια την πληθύν και πολυποικιλίαν των υποθέσεων
 48. Ο τρόπος, καθ' όν καθιστώνται αι εμπορικαί συντροφίαι
 49. Οι σύντροφοι απολογούνται είς υπέρ του άλλου δια τας πράξεις των. Δια τούτο είναι αναγκαία μεγάλη προσοχή εις την εκλογήν του συντρόφου
 50. Επικίνδυνον είναι το να αφήση τις εις τον σύντροφον πάσαν την διοίκησιν του εμπορίου
 51. Τι πρέπει να γίνηται όταν διαλύηται η συντροφία
 52. Περί της σιωπηράς συντροφίας, κομμανδίτας. Εξήγησις τι εστί
 53. Τίνι τρόπω καθίσταται η κομμανδίτα με την προσήκουσαν πρόνοιαν
 54. Κίνδυνος, τον οποίον πρέπει να φοβήται ο κομμανδίτης δια τον συνήθη τρόπον, καθ' όν συνίσταται η κομμανδίτα
 55. Περί των μεγάλων εμπορικών συντροφιών, και των ακτίων
 56. Περί του εμπορίου των αποδεικτικών γραμμάτων, ακτίων
 57. Εκλογή των διοικητών εν ταις τοιαύταις συντροφίαις
 58. Η ωφέλεια αυτών των δημοσίων συντροφιών δεν είναι τόσον μεγάλη, ως κοινώς νομίζεται. Αυταί είναι μάλλον επιβλαβείς
 59. Εις το εμπόριον των συντροφιών ανήκουσι και αι ασφαλιστικαί οικονομίαι, δια τον κίνδυνον της πυρκαϊάς και της θαλάσσης
 60. Περί του εμπορίου με τα δημόσια χρέη της πολιτείας
 61. Περί του εμπορίου της μεγάλης τύχης
 Κεφ. Β' 
 Περί νομισμάτων
 Περί των δημοσίων τραπεζών, Banco
 Κεφ. Γ'. Περί των Καμπιάλων
 1. Ευχέρεια του εμπορίου γενικώς δια των καμπιάλων, και ιδιαίτεραι ωφέλειαι, τας οποίας προξενούσιν αυταί
 2. Εφεύρεσις, πρώτη αιτία και ενεργεία εισαγωγή των καμπιάλων
 3. Εις μίαν καμπιάλαν τακτικώς συρμένην φαίνονται τέσσαρα πρόσωπα. Εξήγησις των ιδιοτήτων αυτών
 4. Περί των ξηρών και πανηγυρικών καμπιάλων
 5. Περί των με έθος (ufo) καμπιάλων, και περί της διαφοράς αυτών εις τας διαφόρους πραγματευομένας πολιτείας
 6. Περί των καμπιάλων επί τη εμφανίσει. Μεγάλη προσοχή είναι αναγκαία εις αυτάς. Πρόβλημα, πώς δύναται ο εκδότης να ασφαλίζηται εν αυταίς
 7. Έτεροι κανόνες ασφαλείας εις τας επί τη εμφανίσει καμπιάλας. Πώς διακρίνεται η τιμή αυτών από τας καμπιάλας με έθος (ufo)
 8. Φυσική αιτία της δευτέρας, τρίτης κ.λ. καμπιάλης
 9. Περί της αντικαμπιάλης (Ricambio). Αναγκαία πρόνοια του πραγματευτού, ίνα μη δώση αιτίαν να συρθή τοιαύτη καμπιάλα προς αυτόν. Παράδειγμα πολλά μεγάλης ζημίας γενομένης εκ τούτου
 10. Τα εις την εκδεδομένην κατά το καθήκον καμπιάλαν απαιτούμενα
 11. Περί του δικαίου, το οποίον δίδει η τακτικώς εκδεδομένη καμπιάλα εις τον κάτοχον αυτής
 12. Περί της καμπιαλικής ικανότητος
 13. Περί του γυρώματος και της παντοδαπούς ωφελείας αυτού
 14. Περί των κυκλοφορουσών καμπιάλων. Ο εκδότης δεν απολογείται δια τον επικείμενον κίνδυνον εις μίαν κυκλοφορούσαν καμπιάλαν.
 15. Γενικαί σημειώσεις εις το γύρωμα των καμπιάλων
 16. Περί της τιμής της καμπιάλης, και περί των διαφόρων τρόπων, καθ' ους την λογαριάζουσιν οι μέτοχοι της καμπιάλης
 17. Περί των καπηλοκαμπιάλων (των οικονομικών)
 18. Περί της κενής αντικαταλλακτικής. Παραδείγματα
 19. Περί της εξ ίσου τιμής (pari) των καμπιάλων, ή περί της συγκρίσεως των καμπιαλικών νομισμάτων ενός τόπου μετά τινος άλλου
 20. Περί της εκλογιστίας (Discont)
 21. H κατάβασις και ανάβασις της εκλογιστίας εξήρτηται εκ της ελλείψεως, ή αφθονίας των μετρητών χρημάτων
 22. Η εκλογιστία αναβαίνει, όταν προσφέρωνται πολλαί καμπιάλαι να εκλογισθώσι
 23. Πώς λογαριάζεται η εκλογιστία εις το καμπιαλικόν εμπόριον. 
 24. Ότι εις την αγοράν μιας καμπιάλης με διεξοδικήν διορίαν εκδεδομένης, ο αγοραστής πρέπει να λογαριάση εις την εκλογιστίαν την τιμήν της καμπιάλης δια τον καιρόν
 25. Η εκλογιστία εις τοιαύτας καμπιάλας φαίνεται και εις την καταλλαγήν
 26. Περί των ημερών της διακρίσεως (Refpect)
 27. Κατάχρησις γινομένη πολλάκις με τας ημέρας της διακρίσεως μάλιστα εις την Γαλλίαν
 28. Περί της εμφανίσεως και αποδοχής των καμπιάλων. Τι πρέπει να φυλάττη εν τούτω ο συρόμενος και ο εμφανιστής
 29. Τις πρέπει να εμφανίση την καμπιάλαν; Περί της αποφασιστικής αποκρίσεως του αποδοχέως
 30. Πότε ημπορεί να εμφανίζηται και να αποδέχηται η καμπιάλα;
 31. Πολλών αντιγράφων μιας καμπιάλης εκδεδομένων, ικανόν είναι, όταν έν μόνον αποδεχθή
 32. Πώς γίνεται η αποδοχή;
 33. Εις την αποδοχήν θεωρητέα έξ ουσιώδη περιστατικά
 34. Περί της διαμαρτυρίας, Ποίαν ενέργειαν έχει
 35. Η διαμαρτυρία της καμπιάλης πρέπει να γίνηται διά τινός δημοσίου εμπεπιστευμένου υποκειμένου, συνήθως διά Νοταρίου
 36. Η διαμαρτυρία γίνεται ή διά την μή γενομένην αποδοχήν, ή δι έλλειψιν της πληρωμής
 37. Όταν αποδέχηται η καμπιάλα υπέρ της τιμής ( par honneur) πρέπει να είναι δεκτόν εις τον εμφανιστήν, μ'όλον τούτο πρέπει να την δώση πρώτον να διαμαρτυρηθή
 38. Εις τας καμπιάλας πρέπει να φυλάττωνται τα πάντα με ακρίβειαν κατά το γράμμα
 39. Η πληρωμή μιας κατά το καθήκον αποδεδεγμένης καμπιάλης γίνεται κατά την ημέραν της διορίας, και δεν είναι καλόν δια τον αποδοχέα να πληρώση πρότερον
 40. Πώς γίνεται η πληρωμή της τιμής της καμπιάλης
 41. Πώς διορίζεται η καμπιαλική καταλλαγή, και η τιμή της καμπιάλης;
 42. Καθόλου θεωρείται η εσωτερική τιμή των μετ' αλλήλων συγκρινομένων καμπιαλικών νομισμάτων, μεταξύ διαφόρων εμπορικών Αγορών
 43. Πώς αλλοιούται αυτός ο λογαριασμός δια των καμπιαλικών υποθέσεων
 44. Όταν ζητώνται πλείονα καμπιαλικά χρήματα εις τινα Καμπιαλοαγοράν δι άλλην, παρά όσα προσφέρονται, ή όταν το ανάπαλιν συμβαίνη, ενεργεί η μία ή η άλλη αιτία κατά πολλά εις την καταλλαγήν (Cours)
 45. H καμπιαλική καταλλαγή διευθύνεται κατά την εκάστοτε τιμήν των πολυτίμων μετάλλων
 46. Εκ την καμπιαλικής καταλλαγής δεν είναι δυνατόν να συμπεραίνη τις την επικερδή, ή επιζήμιον εμπορικήν ζυγοσταθμίαν ενός τόπου με άλλον
 47. Όταν εις τινα πολιτείαν κυκλοφορώσι παρά πολλά χάρτινα χρήματα, προξενείται ζημία μεγάλη εις την καταλλαγήν
 48. Όταν η καταλλαγή κατέστη πολλά ζημιώδης διά τινα τόπον, δύναται μόνον δια των μετρητών χρημάτων να προσεγγίση εις την εξ' ίσου τιμήν
 49. Πώς δύναταί τις να ασφαλισθή εις τας καμπιαλικάς υποθέσεις εναντίον των δόλων
 50. Α'. Εκ μέρους του εισαγωγού
 51. Β'. Εκ μέρους του εκδότου
 52. Γ'. Εκ μέρους του εμφανιστού
 53. Δ'. Εκ μέρους του αποδοχέως
 54. Έξ ουσιώδεις κανόνες προνοητικοί εις τας καμπιαλικάς υποθέσεις
 Κεφ. Δ'. Περί του εμπορίου των πραγματειών
 1. Ποίας ιδιότητας οφείλει να έχη το πράγμα, όταν πρέπη να είναι διωρισμένον δια το εμπόριον
 2. Πόσον ολίγον ημπορεί τις να αφεθή εν γένει εις την των μεσιτών γνώσιν των πραγματειών
 3. ’λλαι ουσιώδεις αιτίαι, διατί ο καλός πραγματευτής πρέπει να αποκτήση γνώσιν των πραγματειών
 4. Περί της συνθέτου Ολκής (Bruto) και της τάρας εις τας πραγματείας
 5. Περί του καλού ζυγίου, και της αναπληρώσεως. (Refaction)
 6. Περί της αφαιρέσεως (ραμπάτο) εν κεφαλαίω
 7. Παραδείγματα υπολογισμού των πραγματειών
 8. Ευκταίον το να εισαχθώσι πανταχού όμοια μέτρα και σταθμά
 Κεφ. Ε'. 
 Περί ναυτιλίας εν γένει, καθ' όσον ανήκει εις το εμπόριον
 Περί του ναυτικού δανείου
 Περί των εξασφαλίσεων
 Περί Χρεωκόπων
 Παράρτημα.
 Οι Φιλόμουσοι Συνδρομηταί
Τυπογραφικά σφάλματα, επιδιορθώσεις, και προσθήκαι

Ιάσιο
1817