ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Aστρονομίας, τόμος Β' (Βιέννη, 1803)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Πίναξ των εν τω Β'. τόμω περιεχομένων
 Κατάλογος των συνδρομητών κατά Αλφάβητον
 Κατάλογος των της Κωνσταντινουπόλεως συνδρομητών
 Βιβλίον Πέμπτον
 Περί των Εκλείψεων
 Περί των Εκλείψεων της Σελήνης
 Ευρείν τας φάσεις μιας εκλείψεως της Σελήνης
 Περί των εκλείψεων του Ηλίου
 Ευρείν τας φάσεις μιας ηλιακής εκλείψεως δια των προβολών
 Ευρείν τας φάσεις μιας εκλείψεως του ηλίου, ή αστέρος με τον κανόνα και με τον διαβήτην
 Μέθοδος του λογαριάζειν μίαν Έκλειψιν του ηλίου
 Χρήσις των Εκλείψεων δια να ευρίσκωμεν τα γεωγραφικά μήκη
 Περί των διαβάσεων της Αφροδίτης και του Ερμού δια του Ηλίου
 Βιβλίον Έκτον
 Περί της ανακλάσεως των ακτίνων
 Μέθοδος του παρατηρείν την ποσότητα των αστρονομικών ανακλάσεων
 Βιβλίον Έβδομον
 Περί των κινήσεων των Αστέρων
 Περί της Αποπλανήσεως των Αστέρων
 Περί της Νεύσεως
 Βιβλίον Όγδοον
 Περί του σχήματος της Γης
 Περί του σχήματος της Γης, και του κρομμυοειδούς είδους αυτής
 Βιβλίον Έννατον
 Περί των Δορυφόρων του Διός, του Κρόνου, και του Έρχελ
 Ανισότητες των Δορυφόρων
 Περί των Εκλείψεων των δορυφόρων
 Περί των δορυφόρων του Κρόνου, και του Έρχελ
 Βιβλίον Δέκατον
 Περί των Κομητών
 Διάφοροι δόξαι περί των Κομητών
 Περί της παραβολικής κινήσεως των Κομητών
 Περί της επιστροφής των Κομητών
 Διάφορα σημειώματα περί των Κομητών
 Βιβλίον Ενδέκατον
 Περί της κυκλοφορίας των Πλανητών, περί τον άξονά των, και των Κηλίδων αυτών
 Περί του ηλιακού Ισημερινού, και περί της τροχικής κινήσεως του Ηλίου
 Περί της σεληνιακής τροχικής κινήσεως, και του παλμού της
 Περί της τροχικής κινήσεως, και του σχήματος των άλλων Πλανητών
 Περί της πληθύος των Κόσμων
 Βιβλίον Δωδέκατον
 Περί της Βαρύτητος, ή της Έλξεως των Πλανητών
 Περί της κεντρικής δυνάμεως εις τας κυκλικάς τροχιάς
 Περί των Ανισοτήτων, οπού παράγονται από την έλξιν
 Περί της κινήσεως των Αψίδων
 Περί της κινήσεως των δεσμών των Πλανητών
 Περί της Πλημμύρας, και της Αμπώτεως της θαλάσσης
 ΕΞΗΓΗΣΙΣ του πίνακος, οπού περιέχει εκείνο οπού συνάγεται από τας παρατητήσεις των πλανητών
 Παράρτημα
 Πίναξ των υλών
Παροράματα
 Πίνακες

Βιέννη
1803