ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Εισαγωγή εις τα Γεωγραφικά και Σφαιρικά (Παρίσι, 1716)

pdf16

view

Εικόνα Χρύσανθου Νοταρά
Εξώφυλλο
Αφιέρωση
 Έλεγχος των κεφαλαίων
 Επίγραμμα
Χάρτης
 Τμήμα Α'
 Κεφ. Α'. Τι διαφέρει Κοσμογραφία, Γεωγραφία, Χωρογραφία, και Τοπογραφία
 Κεφ. Β'. Περί των Γεωμετρικών Αρχών, και Αξιωμάτων, και Σχημάτων
 Κεφ. Γ'. Περί Σφαίρας
 Κεφ. Δ'. Τι είναι η Σφαίρα
 Κεφ. Ε'. Περί της διαιρέσεως του παντός Κόσμου
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των μερών της Σφαίρας
 Κεφ. Ζ'. Περί των Κύκλων της Σφαίρας
 Κεφ. Η'. Περί του Ορίζοντος
 Κεφ. Θ'. Περί του Μεσημβρινού
 Κεφ. Ι'. Περί του Ισημερινού
 Κεφ. ΙΑ'. Περί του Ζωδιακού
 Κεφ. ΙΒ'. Περί των Κολούρων
 Κεφ. ΙΓ'. Περί των τεσσάρων μικροτέρων Κύκλων, και πρώτον περί των Τροπικών
 Κεφ. ΙΔ'. Περί του Θερινού Τροπικού
 Κεφ. ΙΕ'. Περί του Χειμερινού Τροπικού
 Κεφ. ΙΣΤ'. Περί της μεγίστης του Ηλίου Κλίσεως από τον Ισημερινόν
 Κεφ. ΙΖ'. Περί του Αρκτικού Κύκλου
 Κεφ. ΙΗ'. Περί του Ανταρκτικού Κύκλου
 Τμήμα Β'
 Κεφ. Α'. Περί των Ζωνών, οπού εννοούνται εις τον Ουρανόν
 Κεφ. Β'. Περί των Ζωνών, οπού εννοούνται εις την Γην
 Κεφ. Γ'. Περί των Περισκίων, Ετεροσκίων, και Αμφισκίων
 Κεφ. Δ'. Περί των Περιοίκων, Αντοίκων, και Αντιπόδων
 Κεφ. Ε'. Ιδιώματα, κοινωνία, και διαφορά των Περιοίκων
 Κεφ. ΣΤ'. Πώς ευρίσκονται εις την Σφαίραν οι ’ντοικοι, οι Περίοικοι, και οι Αντίποδες
 Κεφ. Ζ'. Ιδιώματα εκείνων, οπού κατοικούσιν εις τας Ζώνας, και πρώτον εις την Διακεκαυμένην
 Κεφ. Η'. Ποία είναι τα Δεξιά, ποία τα Αριστερά, τα ’νω, και Κάτω, Έμπροσθεν, και Όπισθεν Μέρη του Κόσμου
 Κεφ. Θ'. Περί της διαφοράς των Ημερών, και Νυκτών, και περί της Εναλλαγής των τεσσάρων Ωρών του Χρόνου
 Κεφ. Ι'. Περί Κλιμάτων
 Τμήμα Γ'
 Κεφ. Α'. Ότι η Γη Σφαιροειδής
 Κεφ. Β'. Ότι η Θέσις της Γης είναι εις το μέσον του Κόσμου
 Κεφ. Γ'. Ότι η Γη είναι ακίνητος
 Κεφ. Δ'. Ότι η Γη αναφερομένη προς το Μέγεθος του Ουρανού έχει Σημείου λόγον
 Κεφ. Ε'. Περί της Μεθόδου του Σταδιασμού, ήτοι της Αναμετρήσεως της Γης
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των διαφόρων Μαθηματικών Μέτρων
 Κεφ. Ζ'. Περί του Μεγέθους της Γης απολύτως, και καθ' εαυτήν θεωρουμένης
 Κεφ. Η'. Περί του Μήκους της Γης
 Κεφ. Θ'. Περί του Πλάτους της Γης
 Κεφ. Ι'. Περί της ευρέσεως της αναμεταξύ Διαστάσεως δύο Τόπων, ή Πόλεων
 Τμήμα Δ'
 Κεφ. Α'. Περί των Γεωγραφικών Πινάκων, οίτινες και Μάππαι, και Χάρται κοινότερον λέγονται
 Κεφ. Β'. Πώς δύναταί τις ευρείν απόστασιν Πόλεώς τινος χρησιμεύουσαν εις Καταγραφήν Τόπων, ή Πόλεων επί Σανίδος, ή Χάρτης
 Κεφ. Γ'. Πώς καταγράφονται τα Κλίματα, ήτοι τίνι τρόπω γίνεται Χωρογραφία εις τους Πίνακας
 Κεφ. Δ'. Περί της χρήσεως του Οργάνου
 Κεφ. Ε'. Περί του πώς δει ευρίσκειν τα απ' αλλήλων των θεωρηθέντων Τόπων Διαστήματα
 Κεφ. ΣΤ'. Περί των τεσσάρων του Κόσμου Μερών
 Κεφ. Ζ'. Περί των Ανέμων
 Κεφ. Η'. Διαίρεσις της Σφαίρας, ήτοι του Συστήματος της Γης, και της Θαλάσσης
 Κεφ. Θ'. Διαίρεσις της Γης
 Κεφ. Ι'. Περί της Ευρώπης
 Κεφ. ΙΑ'. Όροι ευφυέστεροι της Ευρώπης
 Κεφ. ΙΒ'. Όροι της Ασίας
 Κεφ. ΙΓ'. Όροι της Αφρικής
 Κεφ. ΙΔ'. Οποίαν σχέσιν έχουν αι τρεις αύται Ήπειροι προς τον Κύκλον της Οικουμένης, και περί του αναμεταξύ αυτών Μεγέθους
 Κεφ. ΙΕ'. Περί της Αμερικής
 Κεφ. ΙΣΤ'. Περιγραφή της Αμερικής
 Κεφ. ΙΖ'. Περί της Βορείου Αμερικής
 Κεφ. ΙΗ'. Περί της Νοτίου Αμερικής
 Κεφ. ΙΘ'. Αν οι Παλαιοί εγνώρισαν την Αμερικήν
 Τμήμα Ε'
 Κεφ. Α'. Διαίρεσις της Θαλάσσης
 Κεφ. Β'. Περί των Κόλπων της Θαλάσσης
 Κεφ. Γ'. Περί της Μεσογείου Θαλάσσης
 Κεφ. Δ'. Περί Πλοίων, και Πλοός της Θαλάσσης
 Κατάλογος του Μήκους και Πλάτους των επισήμων Πόλεων και Νήσων
 Σχήματα και πίνακες

Παρίσι
1716