ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Μέθοδος Γεωμετρικώς χωρούσα περί ευρέσεως των δύο μέσων... (Βενετία, 1756)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Τοις εντευξομένοις
 Μέθοδος της των δύο μέσων συνεχώς εξής ανάλογον γραμμών ευρέσεως δοθεισών των άκρων...
Μέθοδος καταγραφής ελλειψοειδούς σχήματος ωρισμένων ουσών των αυτού διαμέτρων...
 Μέρος Β'. 
 Πίνακες σχημάτων

Βενετία
1756