ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Θεωρία της Γεωγραφίας (Βιέννη, 1781)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Xαιρετισμός
 Το Προοίμιον
 ΚΕΦΑΛ.Α'. Περί των Κύκλων της Σφαίρας
 ΚΕΦΑΛ.Β'. Περί του Ορίζοντος
 ΚΕΦΑΛ.Γ'. Περί του Μεσημβρινού
 ΚΕΦΑΛ.Δ'. Περί του Κύκλου της Θέσεως
 ΚΕΦΑΛ.Ε'. Περί του Ισημερινού
 ΚΕΦΑΛ.ΣΤ'. Περί του Ζωδιακού
 ΚΕΦΑΛ.Ζ'. Περί των Κολούρων
 ΚΕΦΑΛ.Η'. Περί των Τροπικών
 ΚΕΦΑΛ.Θ'. Περί των Πολικών
 ΚΕΦΑΛ.Ι'. Περί του Ωρικού Κύκλου 
 ΚΕΦΑΛ.ΙΑ'. Περί των Διαφόρων Θέσεων της Γης.
 ΚΕΦΑΛ.ΙΒ'. Περί του Υψώματος του Πόλου 
 ΚΕΦΑΛ.ΙΓ'. Περί του Πλάτους εκάστου Τόπου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΔ'. Περί του Μήκους εκάστου Τόπου
 ΚΕΦΑΛ.ΙΕ'. Περί των Ζωνών
 ΚΕΦΑΛ.ΙΣΤ'. Περί των κλιμάτων της Γης
 ΚΕΦΑΛ.ΙΖ'. Περί των Παρωνυμιών των Κατοίκων της Γης 
 ΚΕΦΑΛ.ΙΗ'. Περί των Ίσων ή των Ανίσων Ημερονυκτίων των Διαφόρων Τόπων
 ΚΕΦΑΛ.ΙΘ'. Περί των Ανατολών και των Δύσεων των Τόπων 
 ΚΕΦΑΛ.Κ'. Περί του Λυκαυγούς 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΑ'. Περί των Ετησίων Καιρών
 ΚΕΦΑΛ.ΚΒ'. Περί των Αιτίων των Ετησίων Καιρών 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΓ'. Περί των Ανέμων
 ΚΕΦΑΛ.ΚΔ'. Περί Μηνών, Ημερών, και Ωρών 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΕ'. Περί του Σχήματος της Γης, ότι εστί Σφαιρικόν 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΣΤ'. Περί του Μεγέθους της Επιφανείας της Γης, και περί του Τρόπου της Γεωδαισίας, ήτοι περί της Αναμετρήσεως αυτής 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΖ'. Περί του Αληθινού Σχήματος της Γης
 ΚΕΦΑΛ.ΚΗ'. Περί του πότερον, κινείται ή δεν κινείται η Γη 
 ΚΕΦΑΛ.ΚΘ'. Περί της Δόξης του Τύχωνος και των Τυχωνιστών 
 ΚΕΦΑΛ.Λ. Περί της Δόξης του Ρεννάτου Καρτεσίου και των Καρτεσιανιστών
 ΕΠΑΓΩΓΗ των Κυριοτέρων Προβλημάτων της Γεωγραφίας, άτινα λύνονται απλώς δια της Σφαίρας
 Περί των Γνωρισμάτων των Προσφυών Σφαιρών
 Περί των Γεωγραφικών Πινάκων
 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
 Πίναξ των Εμπεριεχομένων
 Τα Ονόματα των Συνδεδραμηκότων Φιλογενών εν τη Τυπώσει του Παρόντος Βιβλίου Λόγω Ασσοτζιάτων 
 Έκθεσις των κυριοτέρων παραδρομών, και των επιδιορθώσεων των αυτών
 Σχήματα

Βιέννη
1781