ΕπεξεργασίαEdit

Βιβλία

Επιτομή Φυσικής ακροάσεως (Βενετία, 1816)

pdf16

view

Εξώφυλλο
 Χαιρετισμός
 Χαιρετισμός προς ακροατές
 Αντίρρησις και έλεγχος τοις περιπατητικοίς...
Προδιαίτησις και προθεωρία των εν γενέσει φυσικών αρχών
 Βιβλίον Α'
 Κεφάλαιον Α'. Περί ύλης και είδους των φυσικών πρώτων σωμάτων...
 Κεφάλαιον Β'. Περί διαιρέσεως γενικής των σωμάτων...
 Κεφάλαιον Γ'. Περί τόπου και χρόνου
 Κεφάλαιον Δ'. Περί μανότητος και κουφότητος, πυκνότητος και βαρύτητος των στοιχείων...
 Κεφάλαιον Ε'. Περί ενεργείας και πάθους εναλλήλου των στοιχείων
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Δια των ειδικών δυνάμεων η ουσιώδης των στοιχειακών μορίων γίγνεται μεταβολή...
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί σωμάτων μικτών και συνθέτων
 Κεφάλαιον Η'. Περί των απτών ποιοτήτων των μικτών
 Κεφάλαιον Θ'. Περί ψευδών μικτών
 Κεφάλαιον Ι'. Περί λίθων
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί μετάλλων
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Περί αλάτων
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί των εξερχομένων εκ γης ρευστών
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί Γης ολικώς
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί σεισμών
 Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί κράσεως των ρευστών ότι εστί μίξις των μικτών
 Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί κοινωνίας του υπό σελήνην σώματος
 Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί αέρος
 Κεφάλαιον ΙΘ'. Περί ατμοσφαίρας
 Κεφάλαιον Κ'. Περί πυρός
 Κεφάλαιον ΚΑ'. Ότι δια χρόνου και σπανίως συνίστανται και εκπυρούνται οι κομήται
 Κεφάλαιον ΚΒ'. Περί των κατ' έμφασιν εν μετεώροις φαινομένων
 Κεφάλαιον ΚΓ'. Περί αιθέρος
 Κεφάλαιον ΚΔ'. Ότι ο κόσμος συνεχής, και εν αυτώ ουκ έστιν τι κενόν
 Κεφάλαιον ΚΕ'. Περί διαιρέσεως του αιθέρος, ήτοι των ολικών μερών αυτού
 Κεφάλαιον ΚΣΤ'. Περί φωτός
 Βιβλίον Β'
 Προυφήγησις
 Κεφάλαιον Α'. Περί φοράς ήτοι περί της κατά τόπον κινήσεως
 Κεφάλαιον Β'. Περί των ιδιωμάτων των κινητικών δυνάμεων και κινήσεων εν τω παθητώ σώματι
 Κεφάλαιον Γ'. Περί θλίψεως των σωμάτων και των ιδιωμάτων αυτής, και δυνάμεων απλώς
 Κεφάλαιον Δ'. Περί προσβολής και θραύσεως και ελαστικότητος των φυσικών σωμάτων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί βαρύτητος των σωμάτων
 Κεφάλαιον ΣΤ'. Περί καθόδου των βαρέων επί επιπέδων πρανών
 Κεφάλαιον Ζ'. Περί των λικνιζομένων
 Κεφάλαιον Η'. Περί ηλεκτρισμού
 Κεφάλαιον Θ'. Περί προσφύσεως και διαστάσεως των φυσικών σωμάτων
 Κεφάλαιον Ι'. Περί μαγνητικής δυνάμεως
 Κεφάλαιον ΙΑ'. Περί της κατ' είδος των σωμάτων εφελκυστικής δυνάμεως
 Κεφάλαιον ΙΒ'. Έτι εκ των πειραματικών προσεμπεδούται η αφέλκυσις
 Κεφάλαιον ΙΓ'. Περί παγιότητος και προσκολλήσεως των κατ' είδος σωμάτων
 Κεφάλαιον ΙΔ'. Περί υγρού και των μετεχόντων αυτού κατά το πλεονάζειν και προύπτον
 Κεφάλαιον ΙΕ'. Περί της παρά το βάρος των ρευστών ενεργείας
 Κεφάλαιον ΙΣΤ'. Περί υγρού του δι' οπής εκρέοντος
 Κεφάλαιον ΙΖ'. Περί ειδικής βαρύτητος των σωμάτων
 Κεφάλαιον ΙΗ'. Περί Υδραργύρου ιδίως
 Βιβλίον Γ'
 Κεφάλαιον Α'. Περί πρωτογόνου διαιρέσεως, και ενώσεως των στοιχείων, και δευτέρας κατ' είδος επικοινωνίας
 Κεφάλαιον Β'. Περί της κατ' είδος συστάσεως, και διαφοράς των μικτών και συνθέτων σωμάτων
 Κεφάλαιον Γ'. Περί αισθήσεως
 Κεφάλαιον Δ'. Περί πράξεων των αλόγων ζώων
 Κεφάλαιον Ε'. Περί ψυχής ανθρώπου
 Πίναξ των κεφαλαίων 

Βενετία
1816