Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Πτολεμαίος εκ Χαλδίας (Αργυρουπόλεως)