Διδάσκαλοι

συνδιδάσκαλος του Καμαριώτη πιθανώς από 1484. [Τ.Ε., Α΄, 11]