Σχολάρχες

1812
Επιστάτης στο κυρίως σχολείο (Preparanden Sehule) ορίσθηκε ο Ουρόσιος Στ. Νεστόροβητζ , 1812.