Σχολάρχες

ηγούμενος της εκκλησίας Παναγίας Μαυρομύλου , 1765 - .