Χειρόγραφα

φ 1: Φυσική Ιστορία προς χρήσιν των εν τη Ελληνική Σχολή σπουδαζόντων νέων και παντός του Ελληνικού γένους. 1811, Εν Μηνί Απριλίω, Εν Βιέννη της Αυστρίας Ε. R. P. (Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς). Τμήμα α': Εισαγωγή εις την φυσικήν ιστορίαν. Η φυσική και η φυ
Φυσική ιστορία
1811
1811
1811-04-01 01:34:52
Βιέννη
25x19,5
φ. 32: Τμήμα α', 4-21
Δεν έχει εκδοθεί
Κοζάνη. Δημοτική Βιβλιοθήκη.
Σιγάλας Αντώνιος, Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. (Ο Α' τόμος του έργου "Από την πνευματικήν ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας", Θεσσαλονίκη 1939.)
Χ. Σ. 1. [2. Σύμμεικτα]
Άδετον. Στήλ. 1, στίχ. 26-27 συνήθως. Ο Κατάλογος χωρίζει τα χειρόγραφα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης σε αυτοτελή (150), σύμμεικτα (29), και γραμμένα σε ξένη γλώσσα (18).
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
Β.Β. 64.6