Χειρόγραφα

1) Αριθμητική Δωροθέου Πρωίου. 2) Γεωμετρία μετά σχημάτων.
Αριθμητική-Γεωμετρία
1701
1800
Άγνωστος
24x16
φ. 143: 1) (φ. 1α), 2) (φ. 26α)
Δεν έχει εκδοθεί
Άνδρος. Ελληνικό Σχολείο Κορθίου.
Κατάλογος των κωδίκων του Ελληνικού Σχολείου Κορθίου, υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου.
5
1) Ακέφαλο 2) Κολοβό
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα κείμενα
ΒΒ 1135.1