Χειρόγραφα

1) Θεοφίλου του Κορυδαλέως, Έκθεσις συνοπτική της λογικής πραγματείας κατ' ερώτησιν και απόκρισιν. 2) Νικηφόρου του Βλεμμύδου, Επιτομή της Λογικής. 3) Εισαγωγή εις την του Αριστοτέλους διαλεκτικήν πραγματείαν.
Λογική
1701
1800
Άγνωστος
Άγνωστες
Άγνωστη
Δεν έχει εκδοθεί
Άγιον Όρος. Μονή Ιβήρων.
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους Ελληνικών Κωδίκων υπό Σπυρ. Λάμπρου τόμος Β'.
4346-226
Χαρτί 8.
Αριστοτέλης, Λογική
ΒΒ 1124