Χειρόγραφα

Τέλος της Λογικής Πραγματείας Ιωάννου Βαπτιστού Ντουάμελ, μεταγλωττισθείσης παρά του σοφωτάτου και λογιωτάτου κυρίου διδασκάλου Ευγενίου Βουλγάρεως.
Λογική
1748
1748
1748-12-05 01:34:52

Άγνωστος
23x16
φφ. 235
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1159
Εγγράφη παρά χειρός εμού Θεοκλήτου μοναχού αψμη' Δεκεμβρίου ε'.
J. Duhamel
ΒΒ 1134