ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος πολαπλάσιος

είδος λογικού λόγου στον οποίο ο αριθμη­τής (μείζων) περιέχει ακριβώς περισσότερες φορές τον παρονομαστή (ελάσσονα).

189