ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος

η σχέση δύο ομογενών μεγεθών ως προς τη μεταξύ τους πηλικότητα (διαιρετότητα). Σε κάθε λόγο υπάρχουν δύο όροι. Ο μεν πρωτοταγής, ο πρώτος δηλαδή στη σειρά, καλείται ηγούμενος και αυτός που ακολουθεί επόμενος. Ο λόγος διακρίνεται σε λογικό, όταν αναφέρεται σε σύμμετρα μεγέθη και μπορεί να εκφραστεί δια αριθμού και άλογος, όταν αναφέρεται σε ασύμμετρα μεγέθη και δεν εκφράζεται μέσω ενός αριθμού.

163