ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλάστιγξ

η καταγραφή των ενεργητικών και παθητι­κών χρεών του πτωχεύσαντος, η οποία γίνεται πριν τη διακήρυξη της πτώχευσής του. Αυτή πρέπει να περιέχει την απαρίθμηση και αποτίμηση όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του χρεώστου, τα ενεργητικά και παθητικά του χρέη, το λογαριασμό των κερδών και ζημιών, το λογαριασμό των εξόδων και να είναι ομολογημένη και υπογεγραμμένη με αναφορά του έτους και της ημέρας από τον ίδιο. Αυτή πρέπει να παραδίδεται εντός 24 ωρών μετά την ολοκλήρωση των στοιχειών στους πράκτορες των χρεωφειλετών. Σε περίπτωση θανάτου του πτωχεύσαντος, η χήρα ή τα τέκνα του μπορούν να τον υποκαταστήσουν στην κα­τάστρωση του ισολογισμού και σε περίπτωση έλειψης και αυτών, τη διαδικασία καταγραφής του ισολογισμού αναλαμβάνουν οι πράκτορες. (σημ.: ισολογισμός πτωχεύσαντος.)

156