ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Παλαιό Σχολείο (Επάνω Μαχαλά)
Σμύρνη
1708
Αδαμάντιος Ρύσιο ,μέχρι το 1717,[Αθανάσιου Παπαδόπουλου Κεραμέως, Ανέκδοτα έγγραφα περί του εν Σμύρνη διδασκάλου Διαμαντή Ρύσιου εν Π. 1878], [Ευαγγέλου Σαβράμη, Διαμαντής Ρύσιος, συμβολαί εις την περί της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης ιστορία, εν ΕΦ. Αλεξανδρείας 1934,σ. 44-56 και 256 εξ.], [Κ. Οικονόμου, τα σωζόμενα φιλολογικά , Α΄, σ. 423], [Βρετού, Α΄, σ. 242], [Σάθα ΝΦ. σ. 467], [Γεδεών ΧΠΑ, σ. 135].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.