ΕπεξεργασίαEdit

Σχολές του Γένους

Σχολή Ναυπλίου
Ναύπλιο.
Η σχολή υφίσταται κατά τον 16ο αιώνα και κλείνει κατά την διάρκεια της Βενετοκρατίας, ενώ ανασυστήνεται με την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους το 1715. Η σχολή κλείνει με την έναρξη της επανάστασης και ανασυστήνεται στις 30/11/1821.
1 Ιωάννης Ζυγομαλάς ,1534-1549. Χριστόδουλος Χρύσης, 1821.
(1) Στο Ναύπλιο δίδαξε και ο Αργυρός Βερναρδής το 1689, όταν οι Αθηναίοι κατέφυγαν εκεί λόγω της εισβολής του Μοροζίνη, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν δίδαξε στην σχολή [Τ.Ε.,Α',295].
Ησχολή καταχωρήθηκε με σιγγίλιο του πατριάρχη Σαμουήλ Χαντζερή στις 14/5/1765 [Τ.Ε.,Α',295].

Για να αντλήσετε όλη την περιεχόμενη πληροφορία της βάσης δεδομένων δείτε τις βραχυγραφίες.