Μαθητές

υπό Γ. Τριανταφύλλου, [Τ.Ε., Α΄, 217], [ΝΕ., ΙΓ΄, 1916, σ. 422].