Διδάσκαλοι

1750
1759
1750-1759 [Τ.Ε,Α',180].,[ Ι.Λαμπρίδη, περί των εν Ηπέιρω αγαθοεργημάτων, Αθηνά 1880,τόμος Β',σ.86].