Διδάσκαλοι

1769
1749, (βοηθός του Κωνσταντίνου Μπαλάνου Βασιλόπουλου)