Διδάσκαλοι

1772
1772, [ΠΛΕΕ. 1930, 228], [Κούμα, Σύνταγμα φιλοσοφίας Μπαουμάϊστερ, σ. Ι΄].