Σχολάρχες

1555
1580
1555-1580, ελληνική φωνή και τέχνη. [Τ.Ε., Α΄,(6, σημ. 1), (11)], [Martini Grusii, Tucrograecia,σ.92], [E. Legrau, Notice biographique sur Jean et Theodose Zygomalas Paris,σ.13], [St Gerlach, Türkisches Tagebuch, σ. 270-271]