Χειρόγραφα

Caesaris Cremonini Centensis explicatio tertii capitis secundi libri de generatione animalium. Caesaris Cremonini Centensis explicatio super primum caput primi libri de partibus animalium.
Φυσιολογία
1601
1700
Άγνωστος
19,3x14,3
φφ. 69
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
205
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Στην αρχή του χργφ: Χαλκογραφία του Κάισαρα Κρεμονίνι στην αρχή του χργφ. Στο περιθώριο σημείωση: "και τόδε δια Δοσιθέου Ιεροσολύμων του Αγίου Τάφου 1675". Στο πρώτο κείμενο του χργφ υπάρχει η σημείωση: die 10 junii 1631"
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη