Χειρόγραφα

Caesaris Cremonini ζητήματα εις τα τρία πρώτα βιβλία των φυσικών του Αριστοτέλους
Φυσική
1601
1750
Άγνωστος
19x14,5
φφ. 100
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη του εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου.
Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του αγιωτάτου αποστολικού τε και καθολικού ορθοδόξου πατριαρχικού θρόνου των Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης αποκειμένων Ελληνικών Κωδίκων, Εν Πετρουπόλει 1899.
193
[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: Τόμος 4] Εν τη αρχή κείται χαλκότυπος ολοσέλιδος εικών του Καίσαρος Cremonini μετά χειρογράφου τινός σημειώματος, εχόντος ώδε: "Εκ των Δοσίθεου Ιεροσολύμων και δι' αυτού του Αγίου Τάφου 1673"
Αριστοτέλης
Άγνωστη