Χειρόγραφα

Ιατροσόφιον
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
16x10,5
φφ. 1-155
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου, Περιγραφή χειρογράφων κωδίκων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αριθμ. 3122 - 3369, Αθήναι 1996 ΕΒΕ
3132
Το έργο του τίτλου στα φφ. 102ν-107ν. Στάχωσις παλαιά, αρχική (;), εξ απλού χαρτονίου.
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη