Χειρόγραφα

1) Βιβλίον καλούμενον Εκλογή, φάρμακα περιέχον σύνθετα παντοίων νοσημάτων (πβλ. Χργφ. Αριθμ. 46, σ. 1). 2) Βιβλίον φαρμακοποιίας καλούμενον Αυγή των Ιατρών, ερρανισμένον εκ πολλών παλαιών τε και νέων παρά Νικολάου Ιερόπαιδος του εκ Βελισδονίου των Αγρά
Ιατρική
1701
1800
Άγνωστος
21,2x15,7
φφ. 145: 1) φ. 3, 2) φ. 77, 3) φ. 131, 4) φ. 132, 5) φ. 141
Δεν έχει εκδοθεί
Βιβλιοθήκη της Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Ολυμπιωτίσσης. Ελασσώνα Θεσσαλίας
Σκουβαράς Ευάγγελος, Ολυμπιώτισσα. Περιγραφή και ιστορία της μονής. Κατάλογος των χφφ. Ακαδημία Αθηνών Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού. Αθήναι 1967
35
Δεν αναφέρονται
Δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλους συγγραφείς ή κείμενα
Άγνωστη